Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:15 Torsdag 2015-02-05 kl. 08:00

Torsdag 2015-02-05 kl. 08:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15
Datum och tid: 2015-02-05 08:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Vårdvalssystem i primärvården (SoU3)
Justering
Motioner
Föredragande: KD

3. Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga
omsorgsgivare (SoU4)
Justering
Skr. 2014/15:11 och motioner
Föredragande: JLS

4. Infektion med ebolavirus (SoU5)
Beredning
Prop. 2014/15:38 och motion
Föredragande: JS

5. Överlämnande av motion till MjU
Motion 2014/15:870
Föredragande: KD

6. Mottagande av motion från NU
Motion 2014/15:1850 yrkande 27
Föredragande: CF

7. PM om EU-arbetet
Föredragande: CM

8. Öppet hus den 14 mars

9. Arbetsplan

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdag den 12 februari 2015 kl. 09.30

Bilagor