Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:6 Torsdag 2014-11-20 kl. 09:30

Torsdag 2014-11-20 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6
Datum och tid: 2014-11-20 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information av Barnombudsmannen
Barnombudsmannen Fredrik Malmberg informerar
om verksamheten och aktuella frågor.

2. Justering av protokoll

3. Ramen för utgiftsområde 9 (SoU1y)
Justering av yttrande till FiU
Prop. 2014/15:1 och motioner
Föredragande: AR/KD

4. Höständringsbudget för 2014
Justering av yttrande till FiU
Prop. 2014/15:2
Föredragande: AR

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning av
subsidiaritetsprincipen (SoU2y)
Justering av yttrande till KU
Föredragande: JS

6. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna
arvsfonden under budgetåret 2013 (SoU2)
Justering
Skr. 2013/14:240 och motion
Föredragande: AF

7. Anslagen inom Utgiftsområde 9 (SoU1)
Beredning
Prop. 2014/15:1 och motioner
Föredragande: KD/AF

8. Upphävande av kravet på vårdvalssystem i
primärvården (SoU3)

Beredning
Prop. 2014/15:15
Föredragande: CF, KD, JS

9. Mottagande av motionsyrkande från SfU

10. Arbetsplan

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdag den 27 november 2014 kl. 09.30

Bilagor