Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-28 kl. 09:30

Torsdag 2016-01-28 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16
Datum och tid: 2016-01-28 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:15 (mejlas 27/1)

2. Bidrag för glasögon till barn och unga (SoU4)
Justering
Prop. 2015/16:71 och motioner
Föredragande: JLS

3. Kommissionens förslag till direktiv om tillgänglighets-
krav för produkter och tjänster
Subsidiaritetsprövning, beslut
KOM(2015) 615
Föredragande: AF

4. Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet (SoU9)
Beredning
Skr. 2015/16:53 och motioner
Föredragande: AR

5. Mottagande av motion

6. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 2 februari 2016 kl. 11.00

Bilagor