Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25
Datum och tid: 2016-03-22 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut
- med företrädare för regeringen
Kommissionens förslag till ändring av förordning (EG)
nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för
godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och
veterinärmedicinska läkemedel samt inrättande av en
europeisk läkemedelsmyndighet (EMA).
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet
Omedelbart ställningstagande

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut
- med företrädare för regeringen
Kommissionens förslag till rådsslutsatser om nästa steg under
One Health-arbetet för att bekämpa antibiotikaresistens.
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet
Omedelbart ställningstagande

3. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut
- med företrädare för regeringen
Kommissionens förslag till rådsslutsatser om en integrerad
ansats mot fattigdom och social exkludering.
Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet
Omedelbart ställningstagande

4. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:24 (mejlas 21/3)

5. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU7)
Justering
Motioner
Föredragande: AR/JLS

6. Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet -
genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv (SoU10)

Justering
Prop. 2015/16:82 och motioner
Föredragande: CEP

7. Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd (SoU11)

Beredning
Prop. 2015/16:8
Föredragande: AR

8. Utskottets utrikes resa
Föredragande: JLS/AR
Beslut

9. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdag den 14 april 2016 kl. 09.30

Bilagor