Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:30 Torsdag 2016-04-28 kl. 09:30

Torsdag 2016-04-28 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30
Datum och tid: 2016-04-28 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Pernilla Baralt om EU-kommissionens
meddelande om en europeisk pelare för sociala rättigheter m.m.

2. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:29 (mejlas 27/4)

3. Statlig ersättning till personer som insjuknat i
narkolepsi efter pandemivaccinering
(SoU16)
Justering
Prop. 2015/16:137 och motion
Föredragande: AR

4. Uppföljning av smittskyddsläkemedel (SoU13)
Justering
Prop. 2015/16:97 och motion
Föredragande: JLS

5. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015
Justering av ev. yttrande till UU
Skr. 2015/16:115
Föredragande: CM

6. Patientrörlighet inom EES - vissa kompletterande
förslag (SoU14)

Beredning
Prop. 2015/16:139
Föredragande: CEP

7. Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och
sjukvården (SoU17)

Beredning
Prop. 2015/16:138 och motioner
Föredragande: JLS

8. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdag den 10 maj 2016 kl. 11.00

Bilagor