Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:34 Torsdag 2016-05-19 kl. 09:30

Torsdag 2016-05-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34
Datum och tid: 2016-05-19 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialstyrelsen ang.
medicinsk åldersbedömning

2. Information från den nationella samordnaren
för den sociala barn- och ungdomsvården
Cecilia Grefve

3. Patientrörlighet inom EES - vissa kompletterande
förslag (SoU14)
Justering
Prop. 2015/16:139
Föredragande: CEP

4. Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och
sjukvården (SoU17)
Justering
Prop. 2015/16:138 och motioner
Föredragande: JLS

5. 2016 års ekonomiska vårproposition (SoU5y)
Justering
Prop. 2015/16:100, punkt 1
Föredragande: AR

6. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:33 (mejlas 18/5)

7. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 24 maj 2016 kl. 11.00

Bilagor