Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:37 Torsdag 2016-06-09 kl. 09:30

Torsdag 2016-06-09 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37
Datum och tid: 2016-06-09 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut -
med företrädare för regeringen

Utkast till rådets slutsatser om att stärka balansen i läkemedels-
systemet i EU och dess medlemsstater.
Statssekreterare Agneta Karlsson
Socialdepartementet

2. EU-information
Epsco den 17 juni, hälsodelen.
Statssekreterare Agneta Karlsson
Socialdepartementet

3. EU-information
Epsco den 16 juni, sociala delen.
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson
Socialdepartementet

4. Information om utredningen SOU 2016:2 Effektiv vård
Göran Stiernstedt, tidigare nationell samordnare för effektivare
resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

5. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:36 (mejlas 8/6)

6. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-
och tobakspolitiken 2016-2020 (SoU8)
Justering
Skr. 2015/16:86 och motioner
Föredragande: JS

7. Uppföljning och utvärdering
Diskussion och ev. beslut ang. uppdrag till arbetsgruppen
att ta fram förslag till uppföljningsprojekt.
Föredragande: CM

8. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 16 juni 2016 kl. 09.30

Bilagor