Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:4 Torsdag 2015-10-22 kl. 09:30

Torsdag 2015-10-22 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4
Datum och tid: 2015-10-22 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:3 (mejlas 21/10)

2. Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg
(SoU1y)
Justering av yttrande till FiU
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: AR

3. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna
arvsfonden under budgetåret 2014 (SoU2)

Beredning
Skr. 2014/15:132
Föredragande: AF

4. Mottagande av motioner

5. Arbetsplan

6. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 3 november 2015 kl. 11.00

Bilagor