Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:17 Torsdag 2016-12-08 kl. 09:30

Torsdag 2016-12-08 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:17
Datum och tid: 2016-12-08 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Myndigheten för vårdanalys
Information om tre nya rapporter.
(Information 30 minuter och därefter frågor och svar)

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:16 (mejlas 7/12)

3. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
(SoU1
)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: AR, JLS

4. Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige
(SoU4)

Justering
Prop. 2016/17:15 och motioner
Föredragande: MH

5. Kommissionens arbetsprogram för 2017
Fråga om yttrande till utrikesutskottet.
Beredning, ev. beslut.
Föredragande: CM

6. Uppföljning och utvärdering
Föredragande: CM

7. Överlämnande av motioner
Fråga om överlämnande av motionerna 2015/16:1327 av
Margareta Cederfelt och Eva Lohman (M), 2015/16:3118 yrk.3
av Markus Wiechel och Jeff Ahl (SD), 2016/17:824 yrk.49 av
Annie Lööf m.fl. (C) och 2016/17:3222 yrk.25 av Cecilia
Widegren m.fl. (M) till utbildningsutskottet.

8. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

9. Övriga frågor

10. Bemyndigande att justera protokollet

11. Nästa sammanträde
Torsdag den 12 januari 2017 kl. 09.30

Bilagor