Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:19 Torsdag 2017-01-12 kl. 09:30

Torsdag 2017-01-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:19
Datum och tid: 2017-01-12 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. En ny hälso- och sjukvårdslag (SoU5)
Beredning
Prop. 2016/17:43 och motioner
Föredragande: KD

2. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motionen 2016/17:3474 av
Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 13 och 14 till civilutskottet.

3. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdag den 17 januari 2017 kl. 11.00

Bilagor