Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-01-26 kl. 09:30

Torsdag 2017-01-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22
Datum och tid: 2017-01-26 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Utredningen om nätdroger m.m.
Särskilda utredaren Thomas Rolén informerar om
betänkandet Klassificering av nya psykoaktiva
substanser, SOU 2016:93.
(15 min. presentation och därefter frågor och svar)

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:21

3. En ny hälso- och sjukvårdslag (SoU5)
Justering
Prop. 2016/17:43 och motioner
Föredragande: KD

4. Makt, mål och myndighet - feministisk politik
för en jämställd framtid (SoU4y)
Justering
Skr. 2016/17:10 och motioner
Föredragande: CEP

5. Trygg och säker vård för barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet (SoU11)

Beredning
Prop. 2016/17:59 och motioner
Föredragande: AR

6. Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva
läkemedel (SoU12)

Beredning
Skr. 2016/17:39 och motioner
Föredragande: CEP

7. Mottagande av motioner
Fråga om att ta emot motionerna 2016/17:392 yrkande 1 av
Annica Engblom m.fl. (M), 2016/17:1418 av Finn Bengtsson
(M), 2016/17:3237 yrkande 1 av Beatrice Ask m.fl. (M) och
2016/17:3474 yrkande 20 av Roger Haddad m.fl. (L)
från justitieutskottet.

8. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdag den 31 januari 2017 kl. 11.00

Bilagor