Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:25 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:25
Datum och tid: 2017-02-14 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Välfärdsutredningen
Särskilda utredaren Ilmar Reepalu informerar om
betänkandet Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78.
(15 min. presentation och därefter frågor och svar)

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:23 och 2016/17:24

3. Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar
och stärkt konkurrenskraft (SoU5y)

Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
Prop. 2016/17:50 och motioner
Föredragande: MH

4. Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: JLS

5. Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU6)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CEP

6. Uppföljning och utvärdering
Helene Limén från utvärderings- och forskningssekretariatet
informerar om plan för uppföljningsarbetet
Föredragande: CF

7. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motionen 2015/16:2479 av
Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 1 till utbildningsutskottet.
Föredragande: CF

8. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 16 februari 2017 kl. 09.30

Bilagor