Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-02-16 kl. 09:30

Torsdag 2017-02-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-02-16 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet, Socialstyrelsen,
Inspektionen för vård och omsorg, BO och SKL
Information angående uppgifterna om ensamkommande barn
som skadar sig själva.

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:25

3. Trygg och säker vård för barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet (SoU11)

Justering
Prop. 2016/17:59 och motioner
Föredragande: AR

4. Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU6)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CEP

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 21 februari 2017 kl. 11.00

Bilagor