Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:36 Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:36
Datum och tid: 2017-04-18 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:34 och 2016/17:35

2. Genomförande av tobaksproduktdirektivets
bestämmelser om e-cigaretter (SoU17)

Beredning
Prop.2016/17:132 och motioner
Föredragande: CEP

3. Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem
i hälso- och sjukvården (SoU16)

Beredning
Prop. 2016/17:122 och motioner
Föredragande: JLS

4. En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb
och hållbar tillväxt i hela landet (SoU6y)

Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet.
Prop. 2016/17:104
Föredragande: CEP

5. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder
under 2016

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet.
Skr. 2016/17:75
Föredragande: JLS, CS

6. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 20 april 2017 kl. 09.30

Bilagor