Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:39 Torsdag 2017-04-27 kl. 09:30

Torsdag 2017-04-27 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:39
Datum och tid: 2017-04-27 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:38

2. Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem
i hälso- och sjukvården (SoU16)

Justering
Prop. 2016/17:122 och motioner
Föredragande: JLS

3. En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb
och hållbar tillväxt i hela landet (SoU6y)

Justering
Prop. 2016/17:104 och motionsyrkanden
Föredragande: CEP

4. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder
under 2016
(SoU7y)
Justering
Skr. 2016/17:75
Föredragande: JLS, CS

5. Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt
finansierad hälso- och sjukvård (SoU22)

Beredning
Prop. 2016/17:166 och motioner
Föredragande: CEP

6. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 4 maj 2017 kl. 09.30

Bilagor