Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:41 Tisdag 2017-05-09 kl. 10:45

Tisdag 2017-05-09 kl. 10:45

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:41
Datum och tid: 2017-05-09 10:45
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:40

2. Genomförande av tobaksproduktdirektivets
bestämmelser om e-cigaretter (SoU17)

Justering
Prop. 2016/17: 132 och motioner
Föredragande: CEP

3. 2017 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
över utgiftsområdesindelning.
Prop. 2016/17:100 och motioner
Föredragande: AR

4. Information från Socialdepartementet
-
Information om arbetet med att få den europeiska
läkemedelsmyndigheten EMA lokaliserad till Sverige.
- Återrapport om arbetet med ökat tillgängliggörande
av naloxonläkemedel.

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 11 maj 2017 kl. 09.30

Bilagor