Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:42 Torsdag 2017-05-11 kl. 09:30

Torsdag 2017-05-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:42
Datum och tid: 2017-05-11 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:41

2. Det statliga tandvårdsstödet - förbättrad information,
kontroll och uppföljning (SoU20)

Justering
Prop. 2016/17:153 och motioner
Föredragande: JLS

3. Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt
finansierad hälso- och sjukvård (SoU22)

Justering
Prop. 2016/17:166 och motioner
Föredragande: CEP

4. Vårändringsbudget för 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2016/17:99 och motion
Föredragande: AR

5. Årsredovisning för staten 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2016/17:101
Föredragande: AR

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CS

7. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 18 maj 2017 kl. 09.30

Bilagor