Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:43 Torsdag 2017-05-18 kl. 09:30

Torsdag 2017-05-18 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:43
Datum och tid: 2017-05-18 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information inför EPSCO-rådets möte den
15 juni 2017
Sociala frågor
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut -
med företrädare för regeringen
Kommissionens förslag till direktiv om åtgärder avseende
tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, KOM(2015) 615.
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet

3. EU-information inför EPSCO-rådets möte den
16 juni 2017 och utkast till handlingsplan om EU:s
narkotikastrategi
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

4. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut -
med företrädare för regeringen
Kommissionens förslag till rådsslutsatser om åtgärder för att
minska barnfetma.
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

5. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut -
med företrädare för regeringen
Kommissionens förslag till rådsslutsatser om samverkan mellan
hälsosystem.
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

6. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:42

7. Driftsformer för universitetssjukhus (SoU21)
Justering
Prop. 2016/17:167 och motioner
Föredragande: KD

8. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård (SoU18)

Beredning
Prop. 2016/17:106 och motion
Föredragande: AR

9. Samverkan om vård, stöd och behandling mot
spelmissbruk (SoU13)

Beredning
Prop. 2016/17:85 och motioner
Föredragande: KD

10. Riksrevisionens rapport om statens styrning genom
riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården
(SoU19)
Beredning
Skr. 2016/17:110 och motion
Föredragande: MK

11. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdag den 1 juni 2017 kl. 09.30

Bilagor