Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:45 Torsdag 2017-06-08 kl. 08:30

Torsdag 2017-06-08 kl. 08:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:45
Datum och tid: 2017-06-08 08:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér informerar om
direktiv till en utredning om LSS.

2. Information från Riksrevisionen (kl. 09.30)
Riksrevisor Helena Lindberg informerar om rapporten Staten
och SKL - en slutrapport om statens styrning på vårdområdet.

3. Information från Utvärderings- och forsknings-
sekretariatet (RUFS)

Forskningssekreterare Helene Limén informerar om det
pågående utvärderingsprojektet om samordnad individuell
plan (SIP).

4. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:44

5. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård (SoU18)

Justering
Prop. 2016/17:106 och motion
Föredragande: AR

6. Vissa frågor om läkemedelsregistret (2017/18:SoU2)
Beredning
Prop. 2016/17:145 och motion
Föredragande: KD

7. Ökat tillgängliggörande av naloxonläkemedel
Fortsatt beredning
Föredragande: CEP

8. Utskottsinitiativ om direktiv till en utredning om LSS
Fortsatt beredning
Föredragande: JLS

9. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CS

10. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdag den 13 juni 2017 kl. 11.00

Bilagor