Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:46 Tisdag 2017-06-13 kl. 11:00

Tisdag 2017-06-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:46
Datum och tid: 2017-06-13 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys
Information om två nya rapporter.

2. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:45

3. Samverkan om vård, stöd och behandling mot
spelmissbruk (SoU13)

Justering
Prop. 2016/17:85 och motioner
Föredragande: KD

4. Riksrevisionens rapport om statens styrning genom
riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården (SoU19)

Justering
Skr. 2016/17:110 och motion
Föredragande: MK

5. Direktiv till en utredning om ändringar i LSS
Fortsatt beredning
Föredragande: JLS

6. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 15 juni 2017 kl. 09.30

Bilagor