Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:6 Torsdag 2016-10-13 kl. 09:30

Torsdag 2016-10-13 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6
Datum och tid: 2016-10-13 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Kommissionens förslag till ändring av förordning
om nya psykoaktiva ämnen, KOM(2016) 547

Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut.
Föredragande: CEP

2. Information om EU-frågor hösten 2016
Hälsoområdet
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

3. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut -
med företrädare för regeringen
Kommissionens förslag till ändring av förordning om nya
psykoaktiva ämnen, KOM(2016) 547.
Beslut
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

4. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna
arvsfonden under budgetåret 2015
(SoU2)
Beredning
Skr. 2015/16:190 och motioner
Föredragande: CEP

5. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:5 (mejlas 12/10)

6. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 18 oktober 2016 kl. 11.00

Bilagor