Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:11 Torsdag 2017-11-16 kl. 09:30

Torsdag 2017-11-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11
Datum och tid: 2017-11-16 09:30
Plats: RÖ 4-43 (SfU:s sessionssal)

1. Information från RMV
Rättsmedicinalverkets generaldirektör Monica Rodrigo informerar om medicinska åldersbestämningar och erfarenheten av dessa.
OBS! Även ledamöter från JuU och SfU bjuds in till informationen.

2. Information från Försäkringskassan
Generaldirektör Ann-Marie Begler informerar i frågan om LSS.

3. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:10

4. Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SoU11)
Justering
Prop. 2017/18:12
Föredragande: AR

5. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)
Beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: AR, KD

6. Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige (SoU10)
Beredning
Prop. 2017/18:29
Föredragande: CEP

7. Överlämnande av motion
Fortsatt beredning
Fråga om överlämnande av motion 2016/17:1883 yrkande 1 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén. (båda M) till skatteutskottet.
Föredragande: CB

8. Förslag till utskottsinitiativ om direktiv till en utredning om LSS
Fortsatt beredning
Föredragande: JLS

9. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CS

10. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdag den 21 november 2017 kl. 11.00

Bilagor