Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:12 Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:12
Datum och tid: 2017-11-21 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information inför EPSCO-rådets möte den
7 december 2017
Sociala frågor
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut -
med företrädare för regeringen
Kommissionens förslag till direktiv om åtgärder avseende
tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, KOM(2015) 615.
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet

3. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut -
med företrädare för regeringen
Kommissionens förslag till rådsslutsatser om Community-based Support and Care for Independent Living.
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet

4. EU-information inför EPSCO-rådets möte den
8 december 2017
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

5. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut -
med företrädare för regeringen
Kommissionens förslag till rådsslutsatser om hälsa i det digitala samhället.
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

6. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut -
med företrädare för regeringen
Kommissionens förslag till rådsslutsatser om gränsöverskridande aspekter i alkoholpolitiken.
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

7. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:11

8. Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (SoU5)
Justering
Prop. 2016/17:188 och motioner
Föredragande: JLS, EH

9. Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (SoU12)
Justering
Prop. 2017/18:19
Föredragande: CEP

10. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Onsdag den 22 november 2017 kl. 08.00

Bilagor