Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:15 Tisdag 2017-12-05 kl. 11:00

Tisdag 2017-12-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:15
Datum och tid: 2017-12-05 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Agneta Karlsson informerar om arbetet med frågan om organdonation.

2. Information från Utredningen om donations- och transplantationsfrågor
Särskilda utredaren Anders Milton om slutbetänkandet SOU 2015:84.

3. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:14

4. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)
Justering
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: AR, KD

5. Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige (SoU10)
Justering
Prop. 2017/18:29
Föredragande: CEP

6. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2016/17:3430 yrkande 11 av Roger Haddad m.fl. (L) till justitieutskottet.
Föredragande: CB

7. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 14 december 2017 kl. 09.30

Bilagor