Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:2 Tisdag 2017-09-19 kl. 10:30

Tisdag 2017-09-19 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:2
Datum och tid: 2017-09-19 10:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Försäkringskassan
Generaldirektör Ann-Marie Begler informerar i frågan om LSS.

2. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Agneta Karlsson återrapporterar om arbetet
med ökat tillgängliggörande av naloxonläkemedel.

3. EU-information
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Statssekreterare Agneta Karlsson
Socialdepartementet

4. EU-information
Sociala frågorna
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson
Socialdepartementet

5. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:1

6. Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
(SoU5)

Fråga om att ge annat utskott tillfälle att yttra sig över
prop. 2016/17:188 och motioner.
Föredragande: JLS/EH

7. Förslag om utskottsinitiativ om direktiv till en utredning
om LSS

Fortsatt beredning
Föredragande: JLS

8. Förslag om utskottsinitiativ om ökat tillgängliggörande av
naloxonläkemedel

Fortsatt beredning
Föredragande: CEP

9. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CS

10. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdag den 28 september 2017 kl. 09.30

Bilagor