Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:21 Torsdag 2018-02-15 kl. 09:30

Torsdag 2018-02-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:21
Datum och tid: 2018-02-15 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen
Uppföljande information om medicinska åldersbedömningar.

2. Information från Socialstyrelsen
Presentation av rapporten Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna.

3. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:20.

4. Vissa förslag om personlig assistans (SoU17)
Justering
Prop. 2017/18:78 och motioner
Föredragande: JLS

5. En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården (SoU18)
Justering
Prop. 2017/18:40 och motioner
Föredragande: KD

6. Äldrefrågor (SoU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: AR

7. Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (SoU19)
Beredning
Prop. 2017/18:64 och motioner
Föredragande: EH

8. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdag den 6 mars 2018 kl. 11.00

Bilagor