Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:22 Tisdag 2018-03-06 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:22
Datum och tid: 2018-03-06 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet och Socialstyrelsen
Frågan om tandläkarlegitimation för personer som utbildat sig i Polen.

2. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:21.

3. Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling (SoU7)
Justering
Skr. 2017/18:65 och motion
Föredragande: KD

4. Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: JLS, CS

5. Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
Fråga om yttrande till civilutskottet
Prop. 2017/18:80 och motion
Föredragande: JLS

6. Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (SoU19)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:64 och motioner
Föredragande: EH

7. Ev. utskottsinitiativ om direktiv till utredning om LSS
Fortsatt beredning
Föredragande: JLS

8. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2017/18:3166 yrkande 3 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) från socialförsäkringsutskottet.
Föredragande: CB

9. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2017/18:3625 yrkande 14 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) till arbetsmarknadsutskottet.
Föredragande: CB

10. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CS

11. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdag den 8 mars 2018 kl. 09.30

Bilagor