Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:24 Tisdag 2018-03-13 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:24
Datum och tid: 2018-03-13 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:23.

2. Äldrefrågor (SoU14)
Justering
Motioner
Föredragande: AR

3. Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (SoU19)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:64 och motioner
Föredragande: EH

4. Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JLS, CS

5. Ny lag om bostadsanpassningsbidrag (SoU2y)
Fortsatt beredning - yttrande till civilutskottet
Prop. 2017/18:80 och motion
Föredragande: JLS

6. EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och ändring av direktiv 2011/24/EU
Subsidiaritetsprövning - beredning
KOM(2018) 51
Föredragande: CS

7. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 15 mars 2018 kl. 09.30

Bilagor