Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:25 Torsdag 2018-03-15 kl. 09:30

Torsdag 2018-03-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25
Datum och tid: 2018-03-15 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:24.

2. Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (SoU19)
Justering
Prop. 2017/18:64 och motioner
Föredragande: EH

3. EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och ändring av direktiv 2011/24/EU
Subsidiaritetsprövning - beslut
KOM(2018) 51
Föredragande: CS

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag den 20 mars 2018 kl. 11.00

Bilagor