Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:30 Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30
Datum och tid: 2018-04-17 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
Socialdepartementet informerar om förslaget till ny lag om tobak och liknande produkter, prop. 2017/18:156.

2. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:29.

3. Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU21)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:156 och motioner
Föredragande: JLS

4. Folkhälsofrågor (SoU15)
Justering
Motioner
Föredragande: EH

5. Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer (SoU28)
Beredning
Prop. 2017/18:138
Föredragande: CEP

6. Vissa förslag på assistansområdet (SoU34)
Beredning
Prop. 2017/18:175 och motion
Föredragande: JLS

7. Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap (SoU20)
Fråga om att ge civilutskottet tillfälle att yttra sig över prop. 2017/18:155 och motioner.
Föredragande: KD

8. Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:158 och motioner
Föredragande: AR

9. Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:159 och motioner
Föredragande: KD

10. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdag den 19 april 2018 kl. 09.30

Bilagor