Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:34 Torsdag 2018-05-03 kl. 09:30

Torsdag 2018-05-03 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34
Datum och tid: 2018-05-03 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
Socialdepartementet informerar om förslaget till inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, prop. 2017/18:186.

2. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:33.

3. Modernare adoptionsregler (SoU3y)
Yttrande till civilutskottet - justering
Prop. 2017/18:121 och motioner
Föredragande: CEP

4. Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (SoU4y)
Yttrande till finansutskottet - justering
Prop. 2017/18:158 och motioner
Föredragande: AR

5. Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet (SoU5y)
Yttrande till finansutskottet - justering
Prop. 2017/18:159 och motioner
Föredragande: KD

6. Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap (SoU20)
Beredning
Prop. 2017/18:155 och motioner
Föredragande: KD

7. Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (SoU25)
Beredning
Prop. 2017/18:186 och motioner.
Föredragande: KD

8. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdag den 15 maj 2018 kl. 11.00

Bilagor