Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:39 Torsdag 2018-05-31 kl. 09:30

Torsdag 2018-05-31 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:39
Datum och tid: 2018-05-31 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Utkast till rådsslutsatser om barns tidiga utveckling.
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet

3. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:38.

4. Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU21)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:156 och motioner
Föredragande: JLS

5. Utvärdering av utskottets rutiner för beredning av EU-frågor
Föredragande: CS

6. Utvärdering av riktlinjerna för förenklad motionsberedning
Föredragande: AR

7. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 5 juni 2018 kl. 11.00

Bilagor