Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:41 Torsdag 2018-06-07 kl. 09:30

Torsdag 2018-06-07 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:41
Datum och tid: 2018-06-07 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:40.

2. En god och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik (SoU26)
Justering
Prop. 2017/18:249 och motioner
Föredragande: EH

3. Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall (SoU36)
Justering
Prop. 2017/18:215 och motioner
Föredragande: EH

4. EU-information
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

5. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Rådsslutsatser om hälsosamma matvanor för barn.
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

6. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Rådsrekommendationer om ett stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas med vaccin.
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

7. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CS

8. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

9. Övriga frågor

10. Bemyndigande att justera protokollet

Bilagor