Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:5 Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5
Datum och tid: 2017-10-17 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Nya apoteksutredningen
Särskilda utredaren Anna-Lena Sörenson presenterar utredningens delbetänkande Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76).

2. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:4

3. Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1y)
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: AR

4. Höständringsbudget för 2017
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2017/18:2
Föredragande: AR

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU
PM
Föredragande: CS

6. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016 (SoU6)
Beredning
Skr. 2016/17:211 och motioner
Föredragande: EH

7. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CS

8. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdag den 24 oktober 2017 kl. 11.00

Bilagor