Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:6 Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6
Datum och tid: 2017-10-24 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Stefan Lundgren presenterar granskningsrapporten Överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling (RiR 2017:19).

2. Information från LSS-utredningen
Särskilda utredaren Gunilla Malmborg informerar om utredningen.

3. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:5

4. Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1y)
Justering
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: AR

5. Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (SoU5)
Beredning
Prop. 2016/17:188 och motioner
Föredragande: JLS, EH

6. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 26 oktober 2017 kl. 09.30

Bilagor