Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:7 Torsdag 2017-10-26 kl. 09:30

Torsdag 2017-10-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7
Datum och tid: 2017-10-26 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från SiS och SKL
Generaldirektör Kent Ehliasson, SiS, och företrädare från SKL informerar om uppgifter i media angående förhållanden på SiS-hem.

2. Information från SKL
Ordförande Lena Micko samt 2:e vice ordförande Anders Knape informerar om pågående arbete med LSS.

3. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:6

4. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016 (SoU6)
Justering
Skr. 2017/18:211 och motioner
Föredragande: EH

5. Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SoU11)
Beredning
Prop. 2017/18:12
Föredragande: AR

6. Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (SoU12)
Beredning
Prop. 2017/18:19
Föredragande: CEP

7. Utskottsinitiativ om direktiv till en utredning om LSS
Fortsatt beredning
Föredragande: JLS

8. Överlämnande av motioner
Fråga om överlämnande av motion 2016/17:3346 yrkande 16 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) till socialförsäkringsutskottet och motion 2016/17:3232 yrkande 4 av Beatrice Ask m.fl. (M) till justitieutskottet.

9. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdag den 9 november 2017 kl. 09.30

Bilagor