Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:19 Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:19
Datum och tid: 2019-03-05 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Barnombudsmannen
Barnombudsman Elisabeth Dahlin informerar om verksamheten och aktuella frågor.

2. Justering av protokoll

3. Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU12)
Justering
Motioner
Föredragande: AR

4. Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter (SoU17)
Beredning
Prop. 2018/19:43
Föredragande: JLS

5. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2018/19:2596 yrkande 12 av Jan Björklund m.fl. (L) till konstitutionsutskottet.
Föredragande: CB

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 7 mars 2019 kl. 10.00

Bilagor