Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:20 Torsdag 2019-03-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:20
Datum och tid: 2019-03-07 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Läkemedelsverket
Generaldirektör Catarina Andersson Forsman informerar om Läkemedelsboken.

2. Justering av protokoll

3. Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter (SoU17)
Justering
Prop. 2018/19:43
Föredragande: JLS

4. Äldrefrågor (SoU13)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AE

5. Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre (SoU14)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:34
Föredragande: AE

6. Uppföljning av budgetbesluten i bet. 2018/19:SoU1
Föredragande: AR, KD

7. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

8. Nordiska rådets rekommendationer 2018
Föredragande: CB

9. Kanslimeddelanden

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdag den 12 mars 2019 kl. 11.00

Bilagor