Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:5 Torsdag 2018-10-25 kl. 09:30

Torsdag 2018-10-25 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:5
Datum och tid: 2018-10-25 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Val av ordförande

2. Information från Socialdepartementet
Återrapport från EPSCO-möten samt EU-information om ordförandeskapets prioriteringar och aktuella förhandlingar.
Statssekreterarna Agneta Karlsson och Maja Fjaestad, Socialdepartementet

3. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Tillgänglighetsdirektivet.
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

4. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Utkast till rådsslutsatser om alternativ utveckling inom narkotikaområdet.
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

5. Justering av protokoll

6. Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre (SoU4)
Justering
Prop. 2017/18:273 och motion
Föredragande: AR

7. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017 (SoU2)
Beredning
Prop. 2017/18:277 och motion
Föredragande: AE

8. Framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan (SoU6)
Beredning
Skr. 2017/18:280 och motion
Föredragande: AE

9. Bastjänstgöring för läkare (SoU5)
Beredning
Prop. 2017/18:274 och motioner
Föredragande: KD

10. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CS

11. Kanslimeddelanden

12. Inkomna skrivelser

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdag den 8 november 2018 kl. 09.30

Bilagor