Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:46 Torsdag 2020-05-14 kl. 10:30

Torsdag 2020-05-14 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:46
Datum och tid: 2020-05-14 10:30
Plats: RÖ4-27

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Företrädare för SKR informerar angående vistelsekommunernas ansvar för socialtjänstinsatser till delårsboende.

3. Justering av protokoll

4. Förbättrade möjligheter till bilstöd (SoU17)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:107 och motioner
Föredragande: CEP

5. Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg (SoU18)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:121 och motion
Föredragande: AR

6. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019
Fråga om ev. yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2019/20:75
Föredragande: JS

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Onsdag den 20 maj 2020 kl. 14.30

Bilagor