Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:56 Torsdag 2020-06-11 kl. 13:30

Torsdag 2020-06-11 kl. 13:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:56


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:56
Datum och tid: 2020-06-11 13:30
Plats: RÖ 4-27

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SoU25)
Beredning
Prop. 2019/20:172 och motion
Föredragande: AR

3. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa)
Subsidiaritetsprövning – beredning
COM(2020) 405
Föredragande: CM

4. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen
Subsidiaritetsprövning – beredning
COM(2020) 223
Föredragande: CM

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CM

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 16 juni 2020 kl. 9.40

Bilagor