Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:57 Tisdag 2020-06-16 kl. 09:40

Tisdag 2020-06-16 kl. 09:40

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:57


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:57
Datum och tid: 2020-06-16 09:40
Plats: Förstakammarsalen

1. En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SoU25)
Justering
Prop. 2019/20:172 och motion
Föredragande: AR

2. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa)
Subsidiaritetsprövning – justering
COM(2020) 405
Föredragande: CM

3. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen
Subsidiaritetsprövning – justering
COM(2020) 223
Föredragande: CM

4. Kanslimeddelanden

5. Nästa sammanträde
Onsdag den 17 juni kl. 10.00

Bilagor