Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:61 Fredag 2020-06-26 kl. 09:00

Fredag 2020-06-26 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:61


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:61
Datum och tid: 2020-06-26 09:00
Plats: RÖ 4-27

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19 (SoU26)
Justering
Prop. 2019/20:184
Föredragande: CEP

3. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Förslag till inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa).
Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, Socialdepartementet
COM(2020) 405

4. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Förslag till ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen.
Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, Socialdepartementet
COM(2020) 223

5. EU-information från Socialdepartementet
Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås informerar om kommissionens förslag om genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19.
COM(2020) 261

6. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19.
Subsidiaritetsprövning – beredning
COM(2020) 261
Föredragande: AR

7. Information
Anna Nergårdh, särskild utredare, presenterar betänkandet God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.

8. Inkomna EU-dokument
Föredragande: AR

9. Kanslimeddelanden

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdag den 30 juni 2020 kl. 09.00

Bilagor