Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:62 Tisdag 2020-06-30 kl. 09:00

Tisdag 2020-06-30 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:62


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:62
Datum och tid: 2020-06-30 09:00
Plats: RÖ 4-27

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
Företrädare för Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.

3. Justering av protokoll

4. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19.
Subsidiaritetsprövning – ev. justering
COM(2020) 261
Föredragande: AR

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Prel. torsdag den 13 augusti 2020 kl. 09.00

Bilagor