Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:28 Torsdag 2021-01-14 kl. 10:00

Torsdag 2021-01-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:28
Datum och tid: 2021-01-14 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans.

2. Information från utredningen om en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga
Särskilda utredaren Peter Almgren med medarbetare informerar om utredningens arbete.

3. Justering av protokoll

4. Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU7)
Justering
Motioner
Föredragande: CB

5. Motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CEP

6. Motioner om folkhälsofrågor (SoU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ARW

7. Motioner om äldrefrågor (SoU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ARW

8. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 1082/2013/EU
Subsidiaritetsprövning – beredning
COM(2020) 727
Föredragande: EN

9. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Subsidiaritetsprövning – beredning
COM(2020) 726
Föredragande: EN

10. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en förstärkt roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten vid krisberedskap och krishantering avseende läkemedel och medicintekniska produkter
Subsidiaritetsprövning – beredning
COM(2020) 725
Föredragande: EN

11. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2020/21:2026 yrkande 1 av Linda Lindberg m.fl. (SD) till arbetsmarknadsutskottet.
Föredragande: ARW

12. Kanslimeddelanden

13. Inkomna skrivelser

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Tisdag den 19 januari 2021 kl. 11.00

Bilagor