Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-15 kl. 10:00

Torsdag 2020-10-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6
Datum och tid: 2020-10-15 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Företrädare för SKR informerar angående förslaget till utskottsinitiativ om förstatligande av huvudmannaskapet för personlig assistans.

3. Justering av protokoll

4. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019 (SoU3)
Beredning
Skr. 2019/20:180 och motion
Föredragande: CEP

5. Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1y)
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet - Beredning
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: ARW

6. Höständringsbudget för 2020
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet - Beredning
Prop. 2020/21:2
Föredragande: ARW

7. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om ev. yttrande till konstitutionsutskottet - Beredning
KU:s promemoria
Föredragande: EN

8. Sveriges genomförande av Agenda 2030
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet - Beredning/Ev. beslut
Prop. 2019/20:188 och motioner
Föredragande: CB

9. Högkostnadsskydd i tandvården
Fortsatt beredning/Ev. beslut
Utskottsinitiativ
Föredragande: CEP

10. Inkomna EU-dokument
Föredragande: EN

11. Kanslimeddelanden

12. Inkomna skrivelser

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdag den 20 oktober 2020 kl. 11.00.

Bilagor