Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8
Datum och tid: 2020-10-22 10:00
Plats: Lokal RÖ4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Socialdepartementet och Socialstyrelsen
Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, Socialdepartementet, och företrädare för Socialstyrelsen informerar om LSS-boenden.

3. Justering av protokoll

4. Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1y)
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet - Justering
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: ARW

5. Inriktning för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform (SoU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:164 och motioner
Föredragande: JS, JH

6. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019 (SoU3)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:180 och motioner
Föredragande: CEP

7. Fråga om förstatligande av huvudmannaskapet för personlig assistans
Fortsatt beredning
Förslag till utskottsinitiativ
Föredragande: JH

8. Fråga om avgiftsfritt pneumokockvaccin för personer över 65 år
Fortsatt beredning/ev. beslut
Förslag till utskottsinitiativ
Föredragande: CB

9. Kanslimeddelanden

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdag den 5 november 2020 kl. 10.00.

Bilagor