Socialutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:32
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 21 mars.

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:70 Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m. jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU15.

Förslag bifogas.
Föredragande: CR

4. (Ca kl. 11.10) Information av representanter från Socialstyrelsen i anslutning till proposition 2005/06:64 Genetisk integritet.
Deltagarlista bifogas.

5. Förnyad behandling av bordlagda avsnitt i proposition 2005/06:64 Genetisk integritet m.m. jämte motioner.

PM bifogas.
Föredragande: CB

6. Fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2005/06:60 Berättelse om verksamheten i EU jämte ev motioner. (motionstiden utgår 24 mars)

Föredragande: MD

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 30 mars kl. 09.30

Bilagor