Socialutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:39

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:39
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Intern utfrågning om EU:s Grönbok om Förbättring av befolkningens psykiska hälsa.

Grönboken och deltagarlista bifogas

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 4 maj

4. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:141 Genomförande av EG-direktivet om kvalitet och säkerhet hos blod och blodkomponenter.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU29.

Förslag bifogas.
Föredragande: CB

5. Fortsatt behandling av skrivelse 2005/06:139 Nationell IT-strategi för vård och omsorg jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU30.

Förslag bifogas.
Föredragande: AR

6. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2005/06:SoU7y.

Förslag bifogas.
Föredragande: CB

7. Preliminär behandling av proposition 2005/06:195 Elektroniska kommunikationstjänster m.m. inom psykiatrisk tvångsvård jämte motioner.

En föredragningspromemoria, propositionen och två motioner bifogas.
Föredragande: CP

8. Preliminär behandling av fråga om yttrande till FiU över 2006 års ekonomiska vårproposition (2005/06:100) såvitt avser tilläggsbudget (UO 9) till statsbudgeten för budgetåret 2006.

En föredragningspromemoria bifogas
Föredragande: CB

9. Inkomna skivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 11 maj kl. 09:3
Bilagor