Socialutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:41

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:41

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:41
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Information från Svenska Spel.
Deltagarlista bifogas

Kl. 11.30 Information från Socialdepartementet inför EPSCO-rådet.
Deltagarlista och preliminär dagordning bifogas

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 11 maj

4. Fortsatt behandling av skrivelse 2005/06:110 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU24.

Förslag bifogas.
Föredragande: AB

5. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över 2006 års ekonomiska vårproposition (2005/06:100) såvitt avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006.

Justering av förslag.

Förslag till protokollstext bifogas.
Föredragande: CB

6. Fortsatt beredning av återförvisat ärende 2005/06:SoU19.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU31.

Förslag bifogas.
Föredragande: KD

7. Behandling av yttrande till finansutskottet över skrivelse 2005/06:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2005/06:SoU8y.

Förslag bifogas.
Föredragande: AR

8. Inkomna EU-dokument. Lista och dokument bifogas.

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 18 maj kl. 9.00 Obs! Tiden

Bilagor